Trực tiếp Hồ Chí Minh II vs Vĩnh Long: 2022-04-28, 15:30